คีตนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผลงานอันทรงคุณค่าสูงสุดของประเทศชาติ แต่นอกจากภาษาไทยและอังกฤษซึ่งเป็นเนื้อร้องดั้งเดิม รวมทั้งสิ้น ๗๘ เพลง ที่ได้ถูกนำมาพิมพ์และเผยแพร่ในปี ๒๕๑๐ และ ๒๕๑๑ ปรากฏว่ายังไม่มีเนื้อร้องเป็นภาษาฝรั่งเศสแต่อย่างใด เนื่องด้วยภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแรกที่พระองค์ทรงศึกษามาตั้งแต่พระชนมายุ ๖ พรรษาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเพื่อความสมบูรณ์แบบในการเผยแพร่พระปรีชาสามารถให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก จึงสมควรที่จะจัดทำเนื้อร้องเพลงพระราชนิพนธ์เป็นภาษาสากลให้ครบถ้วนทั้งสามภาษา ได้แก่ไทย อังกฤษ และฝรั่งเศส

     มูลนิธิคีตาศิรวาทจึงได้มอบหมายให้ นางสาวเปรมิกา สุจริตกุล ผู้เชี่ยวชาญภาษาฝรั่งเศส ดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์มาแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาฝรั่งเศส รวมทั้งสิ้น ๒๗ เพลง เพื่อขับร้องโดยนักร้องอาชีพ และกิตติมศักดิ์ทั้งชาวไทยและชาวฝรั่งเศส และบันทึกลงแผ่น ซี.ดี. ในอัลบั้มชุด “ตราบสิ้นดินฟ้า - คีตาศิรวาท ๘๔ พรรษา” “Gitasiravadha-A Tout Jamais” โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ตามหนังสือจากสำนักราชเลขาธิการที่ รล.๐๐๐๓.๑/๓๑๘ ลงวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

วัตถุประสงค์

 1. น้อมนำพระปรีชาสามารถด้านคีตศิลป์และภาษาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่ชาวโลกผ่านทางสื่อภาษาสากลอันเป็นภาษาแรกของพระองค์ และเผยแพร่บทเพลงพระราชนิพนธ์ ซึ่งเป็นมรดกวัฒนธรรมร่วมสมัยอันทรงคุณค่าของประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก
 2. ส่งเสริมการศึกษาภาษาฝรั่งเศสให้กับเยาวชนชาวไทยโดยใช้เพลงพระราชนิพนธ์อันเป็นที่รู้จักแพร่หลาย
 3. ส่งเสริมและกระตุ้นการรวมตัวของศิลปะร่วมสมัยต่างวัฒนธรรมและต่างภาษาตลอด จนถ่ายทอดและเผยเเพร่ความเป็นไทยสู่ปริมณฑลศิลปะร่วมสมัย เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยกับต่างประเทศ กระชับสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยและประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาหลัก
 4. ปลูกฝังและส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะเยาวชน ได้สัมผัสและมีความรู้ ความเข้าใจในคีตศิลป์ ระดับมาตรฐานสากล
 5. นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายซีดีและหนังสือทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมทบทุนมูลนิธิ อานันทมหิดล เพื่อส่งเสริมการศึกษา ซี.ดี.และหนังสือเนื้อร้องส่วนหนึ่งจะนำไปมอบให้กับห้องสมุดตามสถาบันศึกษา และโรงเรียนที่มีการสอนภาษาฝรั่งเศสทั้งในกรุงเทพ ฯ และต่างจังหวัด
 6. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ
 7. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

กลุ่มเป้าหมายในการเผยแพร่ผลงานของมูลนิธิฯ

 1. ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะเยาวชนที่สนใจภาษาฝรั่งเศส
 2. ครูอาจารย์ผู้ฝึกสอนภาษาฝรั่งเศสที่ต้องการถ่ายทอดวิชาอย่างรวดเร็ว โดยใช้เพลงซึ่งเป็น สื่อที่จดจำได้ง่าย เป็นเครื่องกระตุ้นความสนใจ
 3. ผู้ที่สนใจเพลงฝรั่งเศส
 4. ผู้ไม่เคยเรียนรู้หรือสัมผัสภาษาฝรั่งเศสมาก่อน
 5. ชาวต่างชาติที่สนใจและต้องการสัมผัสถึงความไพเราะของเพลงพระราชนิพนธ์